• Sabon Netherlands

  Privacybeleid

  Bijgewerkt op 30/10/23

  Wat zijn persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u zich rechtstreeks of niet rechtstreeks kunt identificeren. Ze omvatten onder andere uw naam, voornaam, geboortedatum, postadres of e-mail, klantnummer, aankopen en het IP-adres van uw pc.

  Een verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of geheel van handelingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Het verzamelen, registreren, consulteren en analyseren van uw persoonsgegevens zijn alle verwerkingen van uw gegevens.

  Wat is het doel van dit Beleid?

  Onze firma Sabon herinnert u aan zijn verbintenis om het vertrouwen dat u hem schenkt te eerbiedigen en de in Nederland en de Europese Unie van kracht zijnde reglementering inzake de bescherming van persoonsgegevens toe te passen.

  Dit BeleidInformeert

  • U over hoe Sabon in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens vergaart en gebruikt;

  • Vult de informatie aan die aan u verstrekt wordt op de formulieren waarmee uw gegevens worden vergaard, bijvoorbeeld wanneer u een klantaccount aanmaakt op onze website;

  • Bevat de regels met betrekking tot de persoonsgegevens van al onze (potentiële) klanten, ongeacht de manier waarop deze gegevens verkregen zijn.

  Dit Beleid is derhalve van toepassing op de gegevens die zijn verkregen per post of per telefoon wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst, alsook wanneer u gebruik maakt van onze website.

  Dit beleid is permanent toegankelijk via nl.sabon.com

  Wij verzoeken u dit aandachtig door te lezen en regelmatig te raadplegen.

  Wij hebben een Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die tot taak heeft te waken over de naleving van de toepasselijke regelgeving en dit Beleid.

  Welke gegevens worden verwerkt?

  Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens die we nodig hebben in het kader van onze activiteiten, en dit met name om u gepersonaliseerde en kwalitatief hoogwaardige producten of diensten aan te bieden.

  Wat is een persoonsgegeven?

  Persoonsgegevens zijn informatie waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Bijvoorbeeld uw naam, voornaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, klantnummer, uw aankoopgeschiedenis, enz.

  Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens vergaren en verwerken:

  • Gegevens met betrekking tot uw identiteit: burgerlijke staat, achternaam, voornaam, adres, geboortedatum, enz.

  • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.

  • Financiële gegevens: informatie met betrekking tot de betaalmiddelen, enz.

  • Technische gegevens: verbindingsgegevens, browsegeschiedenis, login en wachtwoord, enz.

  • Commerciële gegevens: klantnummer, aankoopgeschiedenis, gegevens met betrekking tot uw klantaccount, productbesprekingen, registratie van telefoongesprekken, aankooppatronen, tevredenheidsonderzoeken, enz.

  • Gegevens die worden verzameld wanneer u per e-mail contact met ons opneemt, instant messaging op onze website, op onze sociale media op per telefoon.

  - Deze gegevens zijn afhankelijk van uw interacties met Sabon: het aanmaken van een klantaccount op onze website, bestellingen per post of online, het abonneren op de nieuwsbrief, het contacteren van de klantendienst, en uw gebruik van onze diensten en onze website.

  Tijdens het vergaren van uw gegevens wordt vermeld of deze verplicht of facultatief zijn. Wij kunnen uw aanvraag niet in behandeling nemen als een van de verplichte gegevens, gemarkeerd met een sterretje, niet is ingevuld. Zo is bijvoorbeeld uw bezorgadres noodzakelijk om uw bestelling te kunnen leveren.

  We wijzen u erop dat we de gegevens van uw creditcard waarmee u uw aankopen op onze site betaalt, niet opslaan. Deze gegevens worden op een beveiligde manier rechtstreeks aan onze betalingsdienstaanbieder doorgegeven.

  Waarom verwerken we uw gegevens?

  Voor elke verwerking vergaren en gebruiken we alleen de persoonsgegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor het gestelde doel.

  Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van een overeenkomst met u:

  • Om uw bestellingen te registreren en uit te voeren;

  • Om u de diensten te verlenen waarop u geabonneerd bent (bijvoorbeeld om u in staat te stellen uw beoordeling van onze producten achter te laten) te verlenen;

  • Om uw verzoeken en claims te verwerken;

  • Om de aftersales diensten te kunnen verlenen;

  • Om onbetaalde rekeningen te kunnen invorderen.

  Wij gebruiken uw gegevens ook voor andere doeleinden die ons in staat stellen onze rechtmatige belangen na te streven, waarbij uw rechten en belangen altijdworden gerespecteerd, en waar nodig, op basis van uw uitdrukkelijke toestemming:

  • Uw ervaring met Sabon, de klantrelatie en de kwaliteit van de klantendienst te beheren en te verbeteren;

  • Uw ervaring tijdens uw gebruik van onze website te verbeteren;

  • Commerciële prospectie operaties te kunnen uitvoeren (ook op sociale netwerken);

  • U aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw voorkeuren door middel van profilerings- en segmentatiemethodes (methodes die ons in staat stellen uw voorkeuren beter te begrijpen om u aangepaste diensten en producten te kunnen aanbieden);

  • Spelwedstrijden en prijsvragen te realiseren;

  • Statistische analyses uit te voeren;

  • Klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren;

  • De klantenbeoordelingen van onze producten te behandelen en te publiceren;

  • Misbruik en fraude te voorkomen en geschillen te behandelen;

  • U te informeren over nieuwe diensten of wijzigingen aan onze website.

  Uw gegevens worden ook gebruikt om ons in staat te stellen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen te voldoen.

  Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

  Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om ieder van de in dit Beleid vermelde doelen te bereiken.

  Wij passen voor elk doel een passende bewaartermijn toe:

  - Heeft u al een aankoop gedaan? Wij bewaren uw gegevens gedurende 3 jaar vanaf de datum van uw laatste bestelling bij Sabon of uw laatste interactie met ons merk (bv. een klik in onze nieuwsbrief of een verbinding met uw klantenaccount);

  - Heeft u nog nooit iets gekocht? Wij bewaren uw gegevens tot 2 jaar na uw laatste interactie met ons merk (bv. een klik op onze nieuwsbrief, deelname aan een wedstrijd of een verbinding met uw klantenaccount)

  Wij zijn verplicht de boekhoudkundige informatie over uw aankopen gedurende een periode van 10 jaar te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

  Zult u commerciële aanbiedingen ontvangen?

  Afhankelijk van de keuzes die u maakt, kunnen wij u commerciële aanbiedingen van Sabon toesturen per telefoon, e-mail of sms.

  Voor meer informatie nodigen wij u uit de rubrieken te raadplegen die aan elk type commercieel aanbod zijn gewijd.

  U kunt ook commerciële aanbiedingen zien voor producten van Sabon die aangepast zijn aan uw interesses wanneer u bepaalde sociale netwerken gebruikt (Facebook en Instagram).

  Als u niet wilt worden onderworpen aan dit soort verwerking, kunt u op elk moment cookies weigeren op de website nl.sabon.com door te klikken op "cookie-instellingen" onderaan de pagina. U kunt ook uw keuzes maken bij de sociale netwerken, met name door de advertentie-instellingen rechtstreeks vanaf uw account bij het sociale netwerk te configureren.

  Aanbiedingen van Sabon per e-mail of sms:

  Wat moet u doen om onze Sabon aanbiedingen niet meer per e-mail en sms te ontvangen?

  • Voor onze aanbiedingen per e-mail: door te klikken op de afmeldlink onderaan elke e-mail, of vanuit uw klantaccount op onze Website, of door contact op te nemen met onze klantendienst;

  • Voor onze aanbiedingen per sms: door te klikken op de link "STOP SMS" in elke sms of door contact op te nemen met onze klantendienst.

  Niet-publiciteitsgerichte berichten: Wij kunnen ook per e-mail contact met u opnemen om u een betere dienstverlening te bieden of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Dit zijn geen commerciële aanbiedingen en deze bevatten geen link om u uit te schrijven. Bijvoorbeeld om te bevestigen dat uw account correct is aangemaakt.

  Mijn keuzes betreffende commerciële verzoeken

  U kunt uw keuzes met betrekking tot commerciële verzoeken op elk moment en kosteloos wijzigen.

  Wij nodigen u uit de desbetreffende rubrieken te raadplegen om meer te weten te komen over hoe u uw keuzes kunt bepalen aan de hand van het soort commerciële aanbiedingen.

  Voor wie zijn uw gegevens bestemd?

  Om de bovenvermelde doeleinden te bereiken, kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt door naar behoren gemachtigd personeel van Sabon, de Rocher-groep en zijn dienstverleners, partners en onderaannemers.

  De gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de bevoegde overheidsinstanties, op hun verzoek, of om andere wettelijke verplichtingen na te leven.

  Hoe zorgen we voor de beveiliging van uw gegevens?

  Wij nemen alle nodige maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Dit is om verlies, incidentele vernietiging, misbruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

  De beveiliging van uw gegevens wordt verzekerd door maatregelen van anonimisering, versleuteling, bescherming van onze informatiesystemen, gegevensback-ups, enz.

  Waar worden uw gegevens opgeslagen?

  Wij hebben ervoor gekozen om te werken met aanbieders van hostingdiensten die de gegevens opslaan in de Europese Unie.

  Ingeval een dienstverlener er bij uitzondering toe gebracht zou worden gegevens door te geven buiten de Europese Unie, zien wij erop toe dat de verrichte verwerkingen een beschermingsniveau van de persoonsgegevens bieden dat overeenstemt met het het door de verordening (AVG) vereiste niveau, aangevuld met de interne regels van Sabon.

  Welke gegevens kunnen worden gedeeld met sociale netwerken?

  We willen verduidelijken welke informatie met Facebook wordt gedeeld wanneer u advertentieaanbiedingen op sociale media ontvangt.

  Reclameaanbiedingen op sociale netwerken:

  Wij kunnen u ook gerichte reclame aanbieden op sociale netwerken (Facebook en Instagram).

  Deze functies kunnen leiden tot de uitwisseling van gegevens tussen Sabon en de sociale netwerken Facebook en Instagram.

  Als u niet wenst te worden onderworpen aan dit soort verwerking, kunt u op elk moment cookies weigeren op de website nl.sabon.com door te klikken op "cookie-instellingen" onderaan de pagina.

  U kunt ook uw keuzes maken bij sociale netwerken, met name door de advertentie-instellingen rechtstreeks vanuit uw account bij het sociale netwerk te configureren.

  Wij hebben geen controle over het proces dat dit sociale netwerk gebruikt om informatie te verzamelen over uw browsen op onze site en in verband met de persoonlijke gegevens die zij bezitten.

  In het algemeen nodigen wij u uit het privacybeleid van de sociale netwerken te raadplegen om meer te weten te komen over de doelstellingen die zij nastreven, waaronder reclame, door gebruik te maken van de browse-informatie die zij kunnen verzamelen.

  Wat zijn uw rechten?

  U heeft verschillende rechten en u kunt deze te allen tijde uitoefenen.

  U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, evenals het recht om de overdraagbaarheid te vragen van de gegevens die u aan ons verstrekt heeft.

  U heeft het recht om u om gerechtvaardigde redenen bezwaar te maken tegen de verwerking met betrekking tot uw gegevens, of om de beperking van deze verwerkingen te vragen.

  U heeft ook het recht om te allen tijde en zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden, alsmede tegen profilering wanneer deze voor hetzelfde doel wordt uitgevoerd.

  Zodra u uw toestemming heeft gegeven, heeft u het recht deze op elk moment in te trekken.

  Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

  Om uw rechten uit te oefenen, kunt u schrijven naar onze klantendienst

  - per e-mail: service@sabongermany.de Wij verzoeken u het e-mailadres dat gekoppeld is aan uw klantaccount te gebruiken en uw naam, voornaam en klantnummer te vermelden.

  - per post: Sabon France mit Hauptsitz in 7 chemin de Bretagne 92130 - Issy les Moulineaux (Frankreich). Wij verzoeken u uw naam, voornaam, klantnummer, postadres of aan uw klantaccount gekoppelde e-mailadres te vermelden.

  Indien er gerede twijfel bestaat over uw identiteit, kunnen wij u om nadere informatie vragen om er zeker van te zijn dat u de aanvrager bent.

  Wij zullen binnen een maand na de ontvangst van uw aanvraag op uw verzoek reageren. Wij behouden ons het recht voor om niet in te gaan op verzoeken die duidelijk ongegrond of buitensporig zijn.

  Wij hebben een Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die tot taak heeft te waken over de naleving van de toepasselijke regelgeving en dit Beleid.

  Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u schrijven naar de Functionaris voor gegevensbescherming: Groupe Rocher - DPO Sabon - 7, Chemin de Bretagne - 92444 Issy-les-Moulineaux cedex - Frankrijk of per e-mail naar privacy@sabon.co.il .

  Wij stellen alles in het werk om uw rechten in verband met uw persoonsgegevens te respecteren. Mocht u nochtans van mening zijn dat uw rechten niet gerespecteerd werden, kunt u een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens : www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

  Hoe gebruiken wij cookies?

  Dit specifieke Cookiesbeleid beschrijft het beheer van cookies en andere tracers die kunnen worden verwerkt tijdens uw browsen op onze Site.

  Het stelt u in staat om meer te weten te komen over de oorsprong en het gebruik van de browserinformatie die door Sabon en zijn partners wordt verwerkt wanneer u de website nl.sabon.com bezoekt

  Wat is een cookie?

  Een cookie is een klein bestand dat wordt opgeslagen en gelezen wanneer u onze Website bezoekt. Een cookie kan ook worden gebruikt tijdens het lezen van een e-mail, de installatie of het gebruik van een mobiele applicatie via uw computer, smartphone, tablet, enz.

  Er bestaan verschillende soorten cookies:

  - Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies worden altijd gebruikt. Zij zijn noodzakelijk voor de werking van de website en kunnen in onze systemen niet worden uitgeschakeld;

  - Prestatiecookies: Deze cookies stellen ons in staat het aantal bezoeken en de bronnen van het webverkeer te bepalen, om de prestaties van onze website te meten en te verbeteren (meest bezochte pagina's, aantal bezoekers...);

  - Cookies voor gepersonaliseerde reclame: Deze cookies kunnen op onze website worden geplaatst door onze reclamepartners om uw interesses te profileren en u relevante advertenties op andere websites aan te bieden.

  Waarom gebruiken wij cookies?

  Afhankelijk van uw keuzes, is het doel van cookies om:

  • De prestaties van de Website te meten en het verkeer te analyseren (statistieken, opslag van uw apparaat, uitvoering van veiligheidsmaatregelen);

  • Contents voor te stellen die aansluiten op uw interesses;

  • In real time te bepalen wat de meest relevante advertenties zijn op basis van uw browsen op onze Website;

  • Diensten aan te bieden die gekoppeld zijn aan de sociale media.

  Hoe stelt u uw cookiekeuzes in?

  U kunt uw cookies per categorie kiezen. Voor de goede werking van de Website worden altijd alleen de strikt noodzakelijke cookies geplaatst.

  U heeft verschillende keuzes:

  • Alle cookies accepteren: alle categorieën cookies worden gebruikt;

  • Alle cookies weigeren behalve de strikt noodzakelijke;

  • De cookies instellen door de gewenste categorieën wel of niet te accepteren.

  Na 6 maanden vragen wij u opnieuw om uw keuzes te maken.

  U kunt de details van alle cookies op elk moment vinden in de rubriek "details over de partners en de cookies" en uw keuzes wijzigen door te klikken op "Cookie-instellingen" onderaan elke pagina van onze website.

  U kunt uw keuzes ook rechtstreeks vanuit uw browserinstellingen configureren.

  Hoe lang worden cookies bewaard?

  Elke cookie heeft zijn eigen levensduur, tot 13 maanden.

  U kunt de bewaartermijnen voor elke cookie op elk moment terugvinden in de rubriek "details over de partners en cookies" door op de knop "Cookie-instellingen" hierboven te klikken.

  Welke cookies van derden staan op onze Website?

  Wanneer cookies door partners worden uitgegeven en gebruikt, zijn zij onderworpen aan hun privacybeleid. Wij nodigen u uit deze rechtstreeks te raadplegen op hun website.

  - De applicaties van partners op onze Website:

  Sommige functionaliteiten op onze Website worden geleverd door onze partners. Zij maken het mogelijk om contents en uw voorkeuren met deze partners te delen. Zij stellen ons verder in staat om u reclame aan te bieden die is afgestemd op uw interesses.

  Gebruiken wij cookies op andere websites?

  Onze advertenties op andere sites en applicaties kunnen cookies bevatten die ons in staat stellen om:

  • De bedragen te berekenen die wij aan onze partners verschuldigd zijn

  • Statistieken over de weergave van en het aantal klikken op deze contents op te stellen

  • De presentatie van de website nl.sabon.com aan te passen als u op onze advertentie klikt

  Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen van ons Privacybeleid?

  Dit beleid wordt regelmatig bijgewerkt, wij raden u dan ook aan dit regelmatig te raadplegen.